Privacybeleid van Nargano
Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Nargano
Computerweg 11, 3542 DP,
Utrecht, Nederland
Contact-e-mailadres: info@nargano.nl

Privacybeleid
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij volledig transparant aangeven welke gegevens wij van je verzamelen als je gebruik maakt van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we daarmee je gebruikerservaring verbeteren en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend als GDPR. Wij hebben zowel onze interne processen als onze systemen aangepast om te voldoen aan deze wetgeving. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Daarnaast stellen wij je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nargano.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01 januari 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
< Webwinkelsoftware>

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van < Webwinkelsoftware>
. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. < Webwinkelsoftware>
heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. < Webwinkelsoftware>
is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. < Webwinkelsoftware>
maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van . verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener . verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de

bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van …….. Als je een review achterlaat via …….dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. …….deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. …….publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan …….contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met …….. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel om je uit te nodigen om een review achter te laten. …….heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. …….behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan …….toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor …….derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Post?

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post? voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Post? delen. Post? gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post? onderaannemers inschakelt, stelt Post? je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Boekhouden. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Boekhouden. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Nargano.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Nargano.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Uitschrijven van onze mailinglijst
Onderaan iedere automatische mailing die wij versturen vind je een link waarmee je jezelf kunt uitschrijven van onze mailinglijst. Zodra je de link aanklikt wordt je automatisch afgemeld van al onze mailingen naar dat betreffende e-mailadres. Het komt weleens voor dat men met meerdere e-mailadressen bij ons bekend staat. In dat geval dien je jezelf voor elke e-mailadres die bij ons bekend staat af te melden door gebruik te maken van de link.

Beveiliging
SSL beveiligde HTTPS verbinding met extended validation
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij de order voor je kunnen uitvoeren. Je gegevens worden via een SSL beveiligde pagina naar ons eigen beveiligde dedicated server verzonden zodat we er zeker van zijn dat je gegevens veilig zonder omwegen of lekken bij ons binnen komen. Wij maken hierbij gebruik van een zogeheten SSL certificaat met Extended Validation (EV). Dit is een soortgelijke certificaat als die door banken wordt gebruikt en toont een groene balk in het adresbalk van je browser. Onze gehele website maakt gebruikt van deze beveiligde SSL verbinding. Hierdoor zijn ook pagina’s waar wij geen gegevens van je vragen, veilig om te bezoeken.

Dedicated server
Wij maken gebruik van een dedicated server die volledig beheerd en up to date gehouden wordt. Wij hebben hiervoor een SLA en een verwerkers overeenkomst afgesloten met onze hosting partner. De server is hierdoor fysiek afgeschermd en wordt niet gedeeld met derden.

Datalek procedure
We hebben ons goed beschermd tegen eventuele datalekken of hacks. Mocht er onverhoopt toch een lek zijn opgetreden dan hebben we de nodige procedures om deze lek direct te stoppen en te melden aan de betrokken partijen.

Geheimhouding
Iedereen die handelen onder het gezag van Nargano.nl en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Hiervoor hebben alle betrokkenen met toegang tot deze gegevens een geheimhoudingsverklaring getekend met Nargano.nl.

Gebruik van cookies
Op Nargano.nl worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Voor dit doeleinde maakt Nargano.nl gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Nargano.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit komt de algehele gebruikerservaring van onze bezoekers ten goede.

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op onze website niet voor je beschikbaar zijn. De standaard functionaliteit van de website blijft echter voor alle bezoekers beschikbaar, ook als je cookies blokkeert.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige diensten en producten.

Afmelden Cookies
Bezoekers kunnen ervoor kiezen zich af te melden voor het gebruik van Google-cookies via Instellingen voor advertenties van Google. Naast google zijn er meerdere externe leveranciers die andere sites kunnen gebruiken. Je kunt zich voor meerdere externe leveranciers afmelden door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Links naar externe pagina’s
Op Nargano.nl tref je een aantal links aan naar websites van derden. Nargano.nl is echter niet verantwoordelijk met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacybeleid, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Contactgegevens
Mocht je vragen hebben over onze privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen:

Nargano
Computerweg 11, 3542 DP,
Utrecht, Nederland
Contact-e-mailadres: info@nargano.nl

Contactpersoon Privacyzaken
Jamal Chakri